کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

دارایی ثابت (اموال)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

دارایی ثابت (اموال)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار دارایی ثابت اموال کاربرد کامپیوتر​

 • تعریف پارامتریک دوره های زمانی محاسبه استهلاک به دلخواه کاربر
 • تنظیم نحوه ی محاسبه استهلاک در ورود و خروج اموال در تقاطع زمانی و دلخواه
 • پوشش کامل عملیات تجدید ارزیابی و کاهش ارزش دارایی

مشخصات سیستم دارایی ثابت

 • تعریف دوره های زمانی محاسبه استهلاك (یك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و یك ساله) -
  تنظیم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال (محاسبه به صورت ماه كامل، از ۱۵ روز دوم، روزشمار و…) -
  معرفی گروههای اموال در در ۵ سطح -
  معرفی مراكز استقرار در ۳ سطح -

 • ثبت اسناد حسابداری برای هزینه و ذخیره استهلاك -
  افزایش یا كاهش بهای تمام شده و استهلاك در طول عمر مفید دارایی -
  تغییر روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفید دارایی و تعدیل هزینه استهلاك در صورت تغییر نرخ و روش -
  فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال -

 • محاسبه سود یا زیان ناشی از فروش اموال با ثبت قیمت فروش -
  معرفی دارایی های الحاقی -
  گزارش سابقه (تاریخچه) دارایی -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

مشخصات سیستم دارایی ثابت

 • تعریف دوره های زمانی محاسبه استهلاك (یك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و یك ساله) -
  تنظیم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال (محاسبه به صورت ماه كامل، از ۱۵ روز دوم، روزشمار و…) -
  معرفی گروههای اموال در در ۵ سطح -
  معرفی مراكز استقرار در ۳ سطح -

 • ثبت اسناد حسابداری برای هزینه و ذخیره استهلاك -
  افزایش یا كاهش بهای تمام شده و استهلاك در طول عمر مفید دارایی -
  تغییر روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفید دارایی و تعدیل هزینه استهلاك در صورت تغییر نرخ و روش -
  فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال -

 • محاسبه سود یا زیان ناشی از فروش اموال با ثبت قیمت فروش -
  معرفی دارایی های الحاقی -
  گزارش سابقه (تاریخچه) دارایی -
  فکس گزارشات -
  ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

قابلیت های سیستم دارایی ثابت

اطلاعات تکمیلی نرم افزار دارایی ثابت

 • تعیین ماه شروع سال مالی
 • تعریف دوره های زمانی محاسبه استهلاك (یك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و یك ساله)
 • تنظیم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال به صورت :
 • محاسبه از ابتدای هر ماه (ماه كامل)، از ۱۵ روز دوم و روزشمار
 • معرفی گروههای اموال در در ۵ سطح
 • معرفی مراكز استقرار در ۳ سطح
 • معرفی جمع داران و تحویل گیرندگان
 • تعیین مشخصات اضافی برای اموال
 • تنظیم نحوه ثبت اسناد حسابداری برای هزینه و ذخیره استهلاك         
 • تعیین ماه شروع سال مالی
 • تعریف دوره های زمانی محاسبه استهلاك (یك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و یك ساله)

تنظیم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال به صورت :

 • محاسبه از ابتدای هر ماه (ماه كامل)، از ۱۵ روز دوم و روزشمار
 • معرفی گروههای اموال در در ۵ سطح
 • معرفی مراكز استقرار در ۳ سطح
 • معرفی جمع داران و تحویل گیرندگان
 • تعیین مشخصات اضافی برای اموال
 • تنظیم نحوه ثبت اسناد حسابداری برای هزینه و ذخیره استهلاك         

ثبت كارتهای اموال با اطلاعاتی شامل :

 • شماره پلاك و نام دارایی
 • تاریخ تهیه، محل تهیه
 • روش محاسبه استهلاك (مستقیم / نزولی/ ضربی ) ، عمر دارایی، نرخ استهلاك و ارزش اسقاط
 • سریال، مدل، برچسب
 • مركز استقرار، شماره اتاق، وضعیت، جمع دار و تحویل گیرنده
 • قیمت فروش، گروه اموال و مشخصات دارایی
 • افزایش یا كاهش بهای تمام شده و استهلاك در طول عمر مفید دارایی
 • تغییر روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفید دارایی و تعدیل هزینه استهلاك در صورت تغییر نرخ و روش
 • فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال
 • محاسبه سود یا زیان ناشی از فروش اموال با ثبت قیمت فروش
 • انتقال اموال بین مراكز استقرار و جمع دارها با حفظ سوابق اموال
 • مشاهده سابقه اموال
 • ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات و استهلاك دارایی با ثبت مراكز هزینه مرتبط
 • چاپ كارتهای اموال
 •  

در كلیه گزارشات امكانات جستجوی متعددی پیش بینی شده است. انتقال گزارشات به Excel و نمایش نموداری و تنظیم و ذخیره در تمامی گزارشات مهیا می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز پذیر می باشد.

 • فهرست اموال
 • فهرست سوابق اموال ( فهرستی از اموالی كه جمع دار یا مركز استقرار آن تغییر كرده است )
 • صورت خلاصه کارتهای  اموال و گروههای اموال بر حسب مراكز استقرار
 • صورت خلاصه جمع داران و تحویل گیرندگان
 • صورت خلاصه مراكز استقرار
 • صورت اموال خارج شده

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

 • تعیین ماه شروع سال مالی
 • تعریف دوره های زمانی محاسبه استهلاك (یك ، دو ، سه ، چهار ، شش ماهه و یك ساله)

تنظیم نحوه محاسبه استهلاك به هنگام ورود و خروج اموال به صورت :

 • محاسبه از ابتدای هر ماه (ماه كامل)، از ۱۵ روز دوم و روزشمار
 • معرفی گروههای اموال در در ۵ سطح
 • معرفی مراكز استقرار در ۳ سطح
 • معرفی جمع داران و تحویل گیرندگان
 • تعیین مشخصات اضافی برای اموال
 • تنظیم نحوه ثبت اسناد حسابداری برای هزینه و ذخیره استهلاك         

ثبت كارتهای اموال با اطلاعاتی شامل :

 • شماره پلاك و نام دارایی
 • تاریخ تهیه، محل تهیه
 • روش محاسبه استهلاك (مستقیم / نزولی/ ضربی ) ، عمر دارایی، نرخ استهلاك و ارزش اسقاط
 • سریال، مدل، برچسب
 • مركز استقرار، شماره اتاق، وضعیت، جمع دار و تحویل گیرنده
 • قیمت فروش، گروه اموال و مشخصات دارایی
 • افزایش یا كاهش بهای تمام شده و استهلاك در طول عمر مفید دارایی
 • تغییر روش محاسبه استهلاك در طول عمر مفید دارایی و تعدیل هزینه استهلاك در صورت تغییر نرخ و روش
 • فروش، از رده خارج كردن و راكد كردن اموال
 • محاسبه سود یا زیان ناشی از فروش اموال با ثبت قیمت فروش
 • انتقال اموال بین مراكز استقرار و جمع دارها با حفظ سوابق اموال
 • مشاهده سابقه اموال
 • ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات و استهلاك دارایی با ثبت مراكز هزینه مرتبط
 • چاپ كارتهای اموال
 •  

در كلیه گزارشات امكانات جستجوی متعددی پیش بینی شده است. انتقال گزارشات به Excel و نمایش نموداری و تنظیم و ذخیره در تمامی گزارشات مهیا می باشد. چاپ گزارشات به صورت لاتین نیز پذیر می باشد.

 • فهرست اموال
 • فهرست سوابق اموال ( فهرستی از اموالی كه جمع دار یا مركز استقرار آن تغییر كرده است )
 • صورت خلاصه کارتهای  اموال و گروههای اموال بر حسب مراكز استقرار
 • صورت خلاصه جمع داران و تحویل گیرندگان
 • صورت خلاصه مراكز استقرار
 • صورت اموال خارج شده

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار دارایی ثابت

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

هر شرکت و سازمان برای شروع کار خود دارایی ها، وسایل، و اموال مختلفی دارند. این نوع دارایی ها، جزء دارایی ها و اموال ثابت شرکت ها محسوب می شوند. یکی از مهم ترین مولفه های مهم و ضروری که باید در تراز دارایی های شرکت ها و سازمان های مختلف ثبت شود، همین دارایی های ثابت و اموال آن ها است. مدیریت این اموال در شرکت ها و سازمان های بسیار بزرگ و حرفه ای، و حفظ و نگه داری آن ها کار دشواری است. به همین جهت استفاده از نرم افزار دارایی ثابت یا اموال بسیار ضروری و مهم است. در ادامه همراه ما باشید تا با نرم افزار دارایی ثابت، مزایا و ضرورت استفاده از آن به طور کامل آشنا شوید.

خرید نرم افزار حقوق و دستمزد (پرسنلی) از وبسایت کاربرد کامپیوتر

نرم افزار دارایی ثابت (اموال) چیست؟

به اقلام ملموسی که در یک سازمان یا شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، دارایی و اموال ثابت آن سازمان گفته می شود. ماهیت برخی از دارایی ها ثابت یا نسبتا پایدار است. هر سازمان با توجه به میزان دارایی و اموال ثابتی که دارد، نگهداری از این اموال و مدیریت آن ها کار دشواری است. به همین منظور از نرم افزار دارایی ثابت برای کنترل، ثبت، نگهداری و محاسبات استهلاک و ارزش جاری اموال، دارایی های منقول، و غیر منقول استفاده می شود. با توجه به این که اموال و دارایی های هر شرکت انواع مختلفی دارد، به همین دلیل این نرم افزار با قابلیت های منحصر به فرد طراحی می شود. به گونه ای که هر شرکت و سازمان با توجه به تنوع و تعداد دارایی که دارد، از آن استفاده کند. در واقع با استفاده از نرم افزار دارایی ثابت می توان علاوه بر حفظ و نگه داری کردن از اموال، بدون صرف کردن زمان و انرژی می توان سوابق مالی را به انعکاس رساند.

مزایای نرم افزار دارایی ثابت (اموال)

به طور کلی نظارت و کنترل کردن صحیح وضعیت دارایی ها در سازمان های مختلف، می توان تا حد قابل توجهی هزینه های ناشی از مخارج و مالیات را کاهش داد. به همین دلیل پوشش دادن اطلاعات و محاسبه اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های یک سازمان اهمیت زیادی دارد. یکی از بهترین مزایا و ویژگی های نرم افزار این است که می توان سند حسابداری حاصل از عملیات دارایی را به صورت مستقیم برای بخش حسابداری مالی ارسال کرد. پس از آن نیز امکان ارجاع دادن عملیات خرید و فروش دارایی ها به نرم افزار حسابداری بازرگانی وجود دارد. علاوه بر این، استفاده از نرم افزار دارایی ثابت مزایای دیگری نیز دارد که به شرح زیر است:

 • امکان جمع آوری کردن داده های اموال با جزئیات کامل و بهره وری بالاتر
 • امکان گزارش گرفتن از اطلاعات مالی با همه جزئیات
 • موظف کردن تمام مدیران و کارمندان برای جمع آوری و محاسبه اطلاعات مالی شرکت
 • کاهش خطاهای انسانی زمان ثبت و محاسبه دارایی ها و اموال
 • افزایش 20 درصد تا 25 درجه کارایی و بازدهی سازمان
 • جلوگیری از صرف زمان و هزینه زیاد زمان برای ثبت کردن و بررسی اموال موجود و سوابق مالی گذشته
 • افزایش قابلیت تجهیزات از 35 درصد به 50 درصد
 • کاهش 5 برابری هزینه های صرف شده در سازمان از جمله هزینه های مربوط به خرابی تجهیزات و تعمیر

برای خرید نرم افزار انبار (کنترل موجودی) کلیک کنید

ضرورت استفاده از نرم افزار دارایی ثابت (اموال)

تا این قسمت از مطلب با کاربرد و مزایای استفاده از نرم افزار دارایی ثابت (اموال) به طور کامل آشنا شدید. اما سوال مهم این است که دقیقا ضرورت استفاده از این نرم افزار چیست؟ در واقع توانایی ردیابی کردن و مدیریت اموال و دارایی های هر سازمان صرف نظر از میزان و حجم دارایی ها، ضرورت و اهمیت زیادی دارد. چرا که هر سازمان زمان شروع به کار کردن تعداد ثابت و متغیری از اموال و دارایی ها را خریداری و در سازمان استفاده می کند. به همین جهت از طریق کنترل کردن نحوه عملکرد صحیح دارایی ها مانند ماشین آلات، تجهیزات اداری، و … می توان اطمینان حاصل کرد. در واقع باید اطمینان حاصل کنید که هر کدام از دارایی ها به خوبی عمل می کند یا خیر؟ و آیا این دارایی ها در زمان صحیح، در مکان صحیح یا توسط فرد صحیح مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر؟ بنابراین برای مدیریت کردن این اموال و دارایی ها ثابت سازمان لازم است که از یک نرم افزار قابل اطمینان، امن و با سرعت مناسب استفاده شود. یکی از ویژگی های منحصر به فرد این نرم افزار که باعث افزایش اهمیت و ضرورت استفاده از آن شده این است که قابلیت پیاده سازی و اجرا در مدل های متمرکز، مدل های توزیع شده، و پشتیبانی از عملیات گسترده کشوری نیز دارد. با این ویژگی می توانید از مدیریت شعب و نمایندگی قالب های مختلف شرکت های تابعه در صورت لزوم استفاده کنید.

پشتیبانی نرم افزار دارایی ثابت (اموال) در کاربرد کامپیوتر

نرم افزارهای دارایی ثابت شرکت کاربرد کامپیوتر به منظور استفاده برای شرکت های بازرگانی مختلف، شرکت های تولیدی، خدماتی و پیمان کاری، و … که نیاز به بررسی و کنترل دقیق دارند، طراحی می شوند. با استفاده از این سیستم ها می توانید به محاسبه دقیق تر و سریع تر استهلاک دارایی های مجموعه، گزارش گیری دقیق از دارایی ها و پلاک گذاری و طبقه بندی دارایی ها و ردیابی تحویل گیرندگان دارایی بپردازید. بخش پشتیبانی شرکت مهندسی کامپیوتر از ابتدای پیاده سازی نرم افزار اموال، استهلاک و اجرا همراه مشتریان و شرکت های مختلف برای استفاده مطلوب و بهینه از نرم افزارهای این شرکت است. با استفاده از سیستم های طراحی شده توسط این مجموعه می توانید به بررسی دقیق دارایی ها و کلیه امور مالی خود بپردازید. مجموعه کاربرد کامپیوتر از ساعت 8 الی 17:30 شنبه تا چهارشنبه آماده هرگونه پشتیبانی نرم افزار دارایی ثابت (اموال) می باشد.

ادامه مطلب

گزارش آپدیت (آخرین به روزرسانی)
نرم افزار دارایی ثابت

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.