کاربرد کامپیوتر تولیدکننده نرم افزار مالی - اداری

خزانه داری (دریافت و پرداخت)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

خزانه داری (دریافت و پرداخت)

تصاویری از محیط نرم افزار
اطلاعات بیشتر

چرا نرم افزار خزانه داری  دریافت و پرداخت کاربرد کامپیوتر​

 • امکان تعریف و نمایش هشدار در زمان دلخواه در حین اجرای برنامه
 • تسویه رخدادهای مرتبط با خرید و فروش با اسناد دریافت و پرداخت
 • امکان محاسبه و تسویه پورسانت،  پاداش و حق الزحمه
 • ثبت سوابق و تاریخچه اسناد و چک های مرتبط بصورت متمرکز
 • گزارش برآورد نقدینگی شرکت در تاریخ سررسید دلخواه

مشخصات سیستم خزانه داری

 • معرفی منابع مالی به صورت ریالی و ارزی -
  نمایش گزارشات هشدار دهنده در زمان اجرای برنامه (مثل گزارش چكهای سررسید شده) -
  خرد کردن چک بین چند مرکز هزینه، ویزیتور و یا طرف حساب -

 • چاپ انواع چك با فرمتهای مختلف -
  تسویه فاكتورهاو پیش فاکتورهای خرید و فروش در اسناد دریافت و پرداخت -
  محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها و گزارش تراز از آنها -
  مغایرت گیری بانكی اتوماتیك با امكان دریافت اطلاعات از فایل بانك -

 • گزارش سابقه (تاریخچه) چك -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

مشخصات سیستم خزانه داری

 • معرفی منابع مالی به صورت ریالی و ارزی -
  نمایش گزارشات هشدار دهنده در زمان اجرای برنامه (مثل گزارش چكهای سررسید شده) -
  خرد کردن چک بین چند مرکز هزینه، ویزیتور و یا طرف حساب -

 • چاپ انواع چك با فرمتهای مختلف -
  تسویه فاكتورهاو پیش فاکتورهای خرید و فروش در اسناد دریافت و پرداخت -
  محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها و گزارش تراز از آنها -
  مغایرت گیری بانكی اتوماتیك با امكان دریافت اطلاعات از فایل بانك -

 • گزارش سابقه (تاریخچه) چك -
  امکان فکس گزارشات -
  امکان ارسال اتوماتیک پیامک در مراحل مورد نیاز -

قابلیت های سیستم خزانه داری (دریافت و پرداخت)

اطلاعات تکمیلی نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)

 • امكان لينك به سيستم حسابداری و ثبت اتوماتيك اسناد حسابداری
 • راهنمای كار بسيار قوی و كامل كه در تمام برنامه در دسترس است.
 • كاركردن همزمان كاربران در شبكه با دسترسی به تمام امكانات برنامه
 • امكان تهيه نمودار از گزارشات
 • امکان چاپ گزارشات به صورت لاتين
 • انتقال گزارشات به EXCEL و HTML
 • امكان ارسال گزارشات از طريق Email
 • امكان ذخيره گزارشات و بازيابی و مشاهده آنها
 • امكان تنظيم گزارشات توسط كاربر
 • تاریخ شروع و خاتمه دوره مالی (شمسی و میلادی)
 • امكان تعریف مشخصه های اضافی برای رسیدهای دریافت، پرداخت و سایر عملیات
 • معرفی منابع مالی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول و…) به دلخواه كاربر
 • تعیین واحد ارز برای هر منبع مالی و تنظیم دقت اعشار آن
 • امكان معرفی حسابهای جاری بانكهای مختلف
 • معرفی طرف حسابها و مرتبط ساختن آنها به كدینگ حسابداری با امكان فراخوانی از زیرحسابهای (تفصیلی های شناور) سیستم حسابداری
 • معرفی بابت های رسیدهای دریافت و پرداخت و سایر عملیات (عوامل گردش نقدینگی)
 • معرفی مراكز هزینه (در سه سطح ) با امكان فراخوانی از مراكز هزینه سیستم حسابداری
 • معرفی پروژه ها با امكان فراخوانی از پروژه ها در سیستم حسابداری
 • معرفی ویزیتورها
 • تنظیم اجرای اتوماتیك گزارشات دلخواه هنگام اجرای برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)
 • طراحی چاپ اسناد خزانه و چكها (دارای فرمهای پیش فرض)
 • تنظیم كنترلها در ثبت رسیدها و عملیات (هشدار و خطا برای اشتباهات كاربری)
 • ثبت برگه های (رسید) دریافت و پرداخت و امكان درج آنها در تاریخهای قبل
 • ثبت عملیات بین منابع مالی (در جریان وصول، وصول، برگشتی و…) به صورت دستی و اتوماتیك
 • امکان مرتب سازی شماره برگه های دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک
 • نمایش موجودی اولیه صندوق ها و امكان بستن هر صندوق در هر روز
 • ثبت دسته چكها و استفاده از آنها در زمان صدور و ابطال هر چك
 • ثبت مشخصات كامل چكهای پرداختی و دریافتی
 • چاپ انواع چك بانكهای مختلف
 • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی دلخواه و تعیین سطح دسترسی كاربران روی آنها
 • امکان راس گیری از چکها در برگه های دریافت پرداخت
 • امکان نمایش چکهای برگشتی و عودت داده شده طرف حسابها و حسابهای جاری در اسناد
 • امکان نگهداری سابقه ثبت و ویرایش برگه های دریافت و پرداخت
 • امكان اختصاص مركز هزینه و پروژه و ویزیتور به بندهای برگه ها و عملیات انتقالی
 • امكان ثبت شماره فیش بانكی در برگه دریافت جهت مغایرتگیری بانكی اتوماتیك
 • امکان کنترل طرف حسابها و حسابهای جاری دارای چکهای برگشتی و عودت داده شده در زمان ثبت اسناد
 • لینك برگه ها با فاكتورهای فروش و خرید هر طرف حساب جهت نمایش تاریخچه تسویه آنها
 • امكان محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها در لینك به سیستم خرید و فروش
 • فهرست  اسناد (لیست برگه ها)
 • صورتها و گردش اسناد
 • گردش اسناد
 • گردش  طرف حسابها و ویزیتورها
 • گردش منابع مالی
 • صورت مغایرت بانكی (امكان مغایرتگیری اتوماتیك از فایل بانك)
 • پرداختی ها و دریافتی های فاكتورهای خرید و فروش
 • ترازها و صورتهای خلاصه
 • موجودی صندوقها
 • تراز منابع مالی با تفكیك مراكز هزینه
 • تراز طرف حسابها
 • تراز بابت ها (عوامل گردش نقدینگی)
 • تراز مراكز هزینه
 • تراز ویزیتورها
 • صورت خلاصه عملكرد كاربران
 • سررسیدنامه
 • صورت خلاصه چكها با امكان تفكیك به ماه
 • لیست چكهای پرداختنی و دریافتنی
 • گزارش سابقه چك (تاریخچه چك)

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

 • تاریخ شروع و خاتمه دوره مالی (شمسی و میلادی)
 • امكان تعریف مشخصه های اضافی برای رسیدهای دریافت، پرداخت و سایر عملیات
 • معرفی منابع مالی (اسناد دریافتنی، پرداختنی، در جریان وصول و…) به دلخواه كاربر
 • تعیین واحد ارز برای هر منبع مالی و تنظیم دقت اعشار آن
 • امكان معرفی حسابهای جاری بانكهای مختلف
 • معرفی طرف حسابها و مرتبط ساختن آنها به كدینگ حسابداری با امكان فراخوانی از زیرحسابهای (تفصیلی های شناور) سیستم حسابداری
 • معرفی بابت های رسیدهای دریافت و پرداخت و سایر عملیات (عوامل گردش نقدینگی)
 • معرفی مراكز هزینه (در سه سطح ) با امكان فراخوانی از مراكز هزینه سیستم حسابداری
 • معرفی پروژه ها با امكان فراخوانی از پروژه ها در سیستم حسابداری
 • معرفی ویزیتورها
 • تنظیم اجرای اتوماتیك گزارشات دلخواه هنگام اجرای برنامه (مثل نمایش چكهای سررسید شده)
 • طراحی چاپ اسناد خزانه و چكها (دارای فرمهای پیش فرض)
 • تنظیم كنترلها در ثبت رسیدها و عملیات (هشدار و خطا برای اشتباهات كاربری)
 • ثبت برگه های (رسید) دریافت و پرداخت و امكان درج آنها در تاریخهای قبل
 • ثبت عملیات بین منابع مالی (در جریان وصول، وصول، برگشتی و…) به صورت دستی و اتوماتیك
 • امکان مرتب سازی شماره برگه های دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک
 • نمایش موجودی اولیه صندوق ها و امكان بستن هر صندوق در هر روز
 • ثبت دسته چكها و استفاده از آنها در زمان صدور و ابطال هر چك
 • ثبت مشخصات كامل چكهای پرداختی و دریافتی
 • چاپ انواع چك بانكهای مختلف
 • امكان بستن اسناد در محدوده های تاریخی دلخواه و تعیین سطح دسترسی كاربران روی آنها
 • امکان راس گیری از چکها در برگه های دریافت پرداخت
 • امکان نمایش چکهای برگشتی و عودت داده شده طرف حسابها و حسابهای جاری در اسناد
 • امکان نگهداری سابقه ثبت و ویرایش برگه های دریافت و پرداخت
 • امكان اختصاص مركز هزینه و پروژه و ویزیتور به بندهای برگه ها و عملیات انتقالی
 • امكان ثبت شماره فیش بانكی در برگه دریافت جهت مغایرتگیری بانكی اتوماتیك
 • امکان کنترل طرف حسابها و حسابهای جاری دارای چکهای برگشتی و عودت داده شده در زمان ثبت اسناد
 • لینك برگه ها با فاكتورهای فروش و خرید هر طرف حساب جهت نمایش تاریخچه تسویه آنها
 • امكان محاسبه و تسویه پورسانت ویزیتورها در لینك به سیستم خرید و فروش
 • فهرست  اسناد (لیست برگه ها)
 • صورتها و گردش اسناد
 • گردش اسناد
 • گردش  طرف حسابها و ویزیتورها
 • گردش منابع مالی
 • صورت مغایرت بانكی (امكان مغایرتگیری اتوماتیك از فایل بانك)
 • پرداختی ها و دریافتی های فاكتورهای خرید و فروش
 • ترازها و صورتهای خلاصه
 • موجودی صندوقها
 • تراز منابع مالی با تفكیك مراكز هزینه
 • تراز طرف حسابها
 • تراز بابت ها (عوامل گردش نقدینگی)
 • تراز مراكز هزینه
 • تراز ویزیتورها
 • صورت خلاصه عملكرد كاربران
 • سررسیدنامه
 • صورت خلاصه چكها با امكان تفكیك به ماه
 • لیست چكهای پرداختنی و دریافتنی
 • گزارش سابقه چك (تاریخچه چك)

زبان برنامه نويسی : Delphi

قابل نصب در سیستم عاملهای :  Windows XP, Windows 7, Windows Server 2000, 2003, 2008 – Farsi edition

بانک اطلاعاتی مورد نیاز :  SQL Server 2000, 2005, 2008

ساختار مورد نیاز شبکه :  LAN – 100 mbps

حداقل سخت افزار مورد نیاز :  Ram 2g – Cpu III 800

ارسال درخواست سفارش

میتوانید برای سفارش و خرید این محصول با کارشناسان ما در ارتباط باشید
ایمیل

درباره نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت)

 • امكان ایجاد گروه های مجزا در برنامه بطوری كه هر گروه امكان نگهداری اطلاعات يك مجموعه مستقل را دارا است
 • براي گروههای مذكور مشخصات كامل شركت و آرم قابل ثبت است
 • امكان تهيه نسخه پشتيبان از برنامه به روشهای اتوماتيك و دستی و برگرداندن پشتيبان در برنامه
 • معرفي كاربران همراه با تنظيم سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف برنامه و اطلاعات سالهای مختلف به جزئی ترين حالتهای ممكن
 • امكان يكسان سازی و تبادل اطلاعات بين مراكز مختلف از طريق مودم يا ديگر وسايل ارتباط شبكه ای بطور اتوماتيك
 • نگهداری ريز تغييرات ، سابقه اسناد و تغييرات اطلاعات پايه به تفكيك كاربران
 • شرح آخرين تغييرات نسخه های جديد برنامه ها
 • امكان ايجاد SHORTCUT از ساير نرم افزارها در سيستم
 • امكان فعال سازی بخش يادآوری جهت يادآوری اتوماتيك پيامهای تنظيم شده
 • يادداشت
 • ماشين حساب

نرم افزارهای خزانه داری بیشتر برای مدیریت  منابع مالی مورد استفاده قرار می گیرند و به کمک آنها می توان منابع مالی را به خوبی و در جهتی صحیح و هدفمند کنترل کرد. این برنامه با امکانات متنوعی طراحی شده و شما می توانید در شرایط مختلف از این قابلیت ها استفاده کنید. نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) روی سیستم های مختلف قابل نصب و اجرا بوده بدین ترتیب شرکت های مختلف می توانند آن را به کار بگیرند. در این سیستم منابع مالی به صورت ریالی و ارزی تعریف می شوند‌‌. نرم افزار چک های سر رسید را هشدار می دهد تا در جهت پاس کردن آنها اقدام کنید. تمام دریافت و پرداخت های این سیستم به صورت کاملا دقیق و بدون خطا محاسبه می شود. محاسبات روزانه و ماهانه و سالانه صورت می گیرد و شما در هر زمانی می توانید به اطلاعات شخصی افراد دسترسی داشته باشید.

ضرورت استفاده از نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت ) در سازمانها

ضرورت استفاده از نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) در سازمان ها بسیار زیاد بوده چون به مدیریت منابع مالی یک سازمان کمک زیادی می کند. تمام اسناد مربوط به دریافت و پرداخت و خرید و فروش به همراه زمان دقیق آن‌ها در سیستم ثبت و در زمان معین تسویه می شوند. امکان لینک نرم افزار به سیستم حسابداری وجود دارد و می توان اسناد حسابداری را به صورت اتوماتیک ثبت کرد. اهمیت استفاده از این نرم افزار در سازمان به این دلیل است که درون خود دارای یک راهنمای جامع و کامل است که اگر شما با مشکل روبرو شدید از آن کمک بگیرید. کاربران می توانند به صورت همزمان در شبکه به تمام امکانات نرم افزار دسترسی داشته باشند و داده ها را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. امکان ارسال گزارشات به صورت ایمیل برای مدیریت وجود دارد تا مدیریت هم از حساب مالی سازمان اطلاع داشته باشد.

منظور از خزانه داری(دریافت و پرداخت) چیست؟

منظور از خزانه داری (دریافت و پرداخت) در واقع مدیریت منایع مالی و خرید و فروش‌ها است. تمام اسناد دریافتی و پرداختی که مربوط به خرید و فروش سازمان هستند درون نرم افزاری جامع و کامل ثبت می شوند تا به صورت روزانه و ماهانه محاسبات کامل شود. نرم افزار خزانه داری با هدف کنترل صحیح و اصولی منابع و مصارف سازمان‌ها تهیه شده است. در واقع فرآیند خزانه داری از طریق سه حوزه نقدینگی، اسنادی و صندوق داری در سازمانها مدیریت می شود.  کارکنان سازمان که کار خزانه داری را انجام می دهند باید به سیستم نقدینگی و همچنین اسناد و مدارک و صندوق داری سازمان دسترسی داشته باشند تا آنها را در نرم افزار خزانه داری به ثبت برسانند. چون تعداد ورود و خروج نقدینگی در سازمان ها زیاد است آنها نیاز به نرم افزار دریافت و پرداخت دارند تا این نقدینگی را با زمان دقیق محاسبه کند. صدور اسناد حسابداری از قبیل اسناد مرتبط با دریافتی ها ،  پرداختی ها ، چک ها و … از جمله قابلیت های ساده یک نرم افزار خزانه داری می باشد.

قیمت نرم افزار خزانه داری(دریافت و پرداخت)

قیمت نرم افزار خزانه داری دریافت و پرداخت در سایت های مختلف متفاوت بوده و کاربرد کامپیوتر به عنوان یک مجموعه کاملا توانمند توانسته این نرم افزار را با قیمتی مناسب در دسترس سازمان ها قرار دهد. نسخه کامل این نرم افزار آن هم با پشتیبانی دائمی قطعا با قیمتی بالا به فروش می رسد و از نظر امنیتی هم کاملا قبول است. چون هزینه طراحی نرم افزار طی سال های اخیر افزایش پیدا کرده سایت ها هم آن را با قیمت بالاتری در دسترس کاربران قرار می دهند. در زمان خرید نرم افزار کاربردی می تواند آشنایی اولیه از قابلیت ها و امکانات نرم افزار داشته باشد. هر چه امکانات برنامه بیشتر باشد قیمت بالاتری را هم از آن خود می کند. نرم افزارهایی که با قیمت بالا خرید و فروش می شوند اصولا یک پک کامل هستند که به راحتی روی سیستم های مختلف نصب می شوند و اصولا تحت وب کار خود را انجام می دهند.

پشتیبانی نرم افزار خزانه داری (دریافت و پرداخت) در کاربرد کامپیوتر

پشتیبانی از نرم افزار خزانه داری دریافت و پرداخت از طریق کاربرد کامپیوتر صورت می گیرد و تنها شامل رفع مشکل و سرویس دهی نیست بلکه مبحث آموزش و راهنمایی را هم شامل می شود. کاربرد کامپیوتر خدمات پس از فروش خود که از ساعت ۸ صبح تا ۱۷:۳۰ و در روزهای شنبه تا چهارشنبه است را به بهترین شکل ممکن ارائه می دهد و با مشاوره های تخصصی خود توانسته شرایط استفاده بهتر از نرم افزار را در اختیار کاربران قرار دهد. شما می توانید از طریق راه های ارتباطی با مشاوران راهنمایی های لازم را در این خصوص دریافت کنید. پشتیبانی از تمام امکانات نرم افزار باعث شده تا کاربران بتوانند تحت شبکه به صورت همزمان از تمام امکانات استفاده کنند. رفع مشکل در کمترین زمان و ارائه خدمات به صورت کاملا ایمن باعث شده تا بیشتر سازمان ها برای انجام امور مالی و خزانه داری از این سیستم جامع و کامل استفاده کنند.

ادامه مطلب
ارسال درخواست دمو

گزارش آپدیت
آخرین به روزرسانی نرم افزار خزانه داری

میتوایند با ورود به بخش پنل خدمات آنلاین کاربرد کامپیوتر از آخرین نسخه نرم افزار و پلاگین های خریداری شده خود بهره مند شوید.